نام و نام خانوادگي:

دكتر سید عارف هاشمی

سمت:

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

تخصص:پزشك عمومي

پست الكترونيكي:

شماره تماس:

  32199015-32195100-0111      : تلفن مستقيم 

 

 32190181 0111                    : فكس

 

 210 - 212                    : شماره  داخلي