دانشکده پرستاری و مامائی فاطمه زهرا (س)رامسر

 ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم
 1 تلفنخانه 5225151-5226393-5221582-5221584-5221586 9الی201
 2 ریاست 5222323 217
 3 آموزش 5220590 230
 4اموراداری و مالی 5226413 210
 5 دفتر نهاد رهبری 5221589 216
 6

 امور دانشجویی

 - 220-221
 7 پژوهش 5225868 231
 8 مسئول خدمات و انبار - 214
 9 کارپردازی 5221587 212
 10اینترنت - 224
 11 کارگزینی و امین اموال - 207
 12 حسابداری 5226412 202
 13 کمیته تحقیقات دانشجویی - 227
 14 کتابخانه  -211 
 15 اتاق اساتید -

 206-204

215-213

 16 تایپ - تایمکس - 209
 17 دبیرخانه -بایگانی 5220488 203
 18 نقلیه - 226
 19 آشپزخانه - 223
 20 انجمن اسلامی 5223411 208
 21 نگهبانی خوابگاه دانشجویان 5226815-5229411 -
 22 خوابگاه دانشجویان5226839-5229410-5224912-5224911-5224910-5229310-5221586 -