دانشکده پزشکی

 

نام واحدهمکاران شاغل در واحدشماره اتاقشماره تلفن
مستقیمداخلی
حوزه ریاست دانشکده

 

ریاستآقای دکتر جان محمدی132192033429
دفتر ریاستآقای دکتر رجبی  آقای اردشیری532192033-32199936429
دفتر توسعه آموزش (EDO)مدیریت : آقای دکتر جهانی7 408
همکاران آقایان دکتر علی نژاد   عباسی7 408
حوزه معاونت اداری و مالی

 

معاون اداری و مالیآقای دکتر تقی پور232199936444
اداریآقای فلاحتگر   خانم دلیلی432194031247
کارگزینیآقایان: ایراهیم زاده  قلی زاده8 448
حسابداریآقایان: باباجانیان  کاشانی  هاشمی932195139230
کارپردازی  امین اموالآقایان : رمضانی  شاکری1332208212414
ماشین نویسیخانم خان محمدی10 235
خدماتآقایان: منصف  مختاررضایی15 238
تلفنخانهآقای طاهری16 202
دبیرخانهآقایان: وردی- شکری  طاهری17 228
حوزه معاونت پژوهشی

 

معاون پژوهشیآقای دکتر پارسیان332199936429
سمعی بصریمسئول : آقای دادپور1132208212424
همکاران : آقایان عبدا...پور   احمدی  450
واحد ارتقاءخانم قربانی12 414
پژوهشی پزشکی عمومیخانم بیکائی2032208219406
پژوهشی تحصیلات تکمیلیخانم زرندی2032208219406
 کتابخانه زهراویمسئول :آقای ناصحی قربانی  371

 

همکاران: آقای پوراسکندر وخانم ها: وهابزاده قربانی  371

 

حوزه معاونت آموزشی پزشکی عمومی و علوم بالینی

 

معاون آموزشیپزشکی عمومی آقای دکتر رجب نیا632199936206
علوم بالینی آقای دکتر موعودی632199936206
آموزش پرستاری -  ماماییمسئول : خانم فرهادی1432190618276
همکاران : خانم ها هاشمی  عبدا...زاده1432190618276
آموزش دانشکده پزشکیمسئول : خانم سوهان فرجی2232192034441
همکاران : آقای سجادی و خانم ها زندنا - مقدوری2332192034443
همکاران : آقای روحی و خانم ملا آقاجانی2332192034442
آموزش تحصیلات تکمیلیمسئول : خانم شعبانی1932208233263
خانم ها: اسبکیان  قلی زاده1832208233263
 گروه های آموزشی
نام واحدهمکاران شاغل در واحدشماره  تلفن
مستقیمداخلی
گروه پرستاریمدیر گروه:32190597267
همکاران : 264
گروه ماماییمدیر گروه:32190618422
همکاران : 378
گروه بیوشیمیمدیر گروه:32190569366
همکاران : آقایان: رسولپور  موسی پور  شیرافکن  خانم ها: حق حقیقی عباسی - حلیمی 361
گروه فارماکولوژیمدیر گروه: 393
همکاران : آقای جعفری  خانم هاشمی 331
گروه پاتولوژیمدیر گروه: -
همکاران : خانم مریم محمدی 274
گروه قارچ و انگلمدیر گروه: 381
همکاران : آقای شفیعی  خانم ها: محمدی  شفیعی 208
گروه میکروب شناسیمدیر گروه: 428
همکاران : آقایان : باقری  حسین تبار  خانم فردوسی 399
گروه تشریحمدیر گروه: 376
همکاران : آقایان : جعفری  موسوی  فلاحیان  خانم زندنا 388
پزشکی اجتماعیمدیر گروه:32190560335
همکاران : آقایان کاظمی  داداشپور خانم قربانی 335
توانبخشیگروه فیزیوتراپیمدیر گروه : 413
همکاران : آقای ذوالفقاری 409
گروه گفتاردرمانیمدیر گروه : 409
همکاران : آقای ذوالفقاری 409
گروه شنوایی شناسیمدیر گروه : 409
همکاران : آقای ذوالفقاری 413