معاونت تحقیقات و فناوری

 

 ردیف واحد
شماره داخلی
 شماره مستقیم نمابر
 1 مدیر تحقیقات 447 32190149 
 2 معاونت تحقیقات 21532197667 
 3 دفتر مجله انگلیسی 416 32207924 
 4 حسابداری معاونت و تحقیقات  32194152 
 5 کتابخانه 295-266 32194152 
 6 دفتر مجله321 32194718 32194718