معاونت آموزشی 

 ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
 1 آموزش کل 260 32208145-32190624-32208143 32190624
 2 EDC  32190593