معاونت دانشجویی و فرهنگی

 ردیفواحد شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
 1 معاونت دانشجویی 236-216 32198490 32190594
 2 مدیر دانشجویی 213 32190594 
 3 مشاور دانشجویی 325 32190271 
 4 کمیته انضباطی 326 32190559 
 5خوابگاه خواهران 415 32190598 
 6  فرهنگی 216 32198490 
 7 حسابداری دانشجویی 418 32199206 32199206
 8 تربیت بدنی 364 32190641 32190641
 9 انجمن اسلامی   32190547