معاونت درمان

 

ردیف واحد شماره تماس
 1

 معاونت

 32194714
 2  نمابر 32194744
 3  مدیر درمان 32194710
 4 دبیرخانه 32192631
 5 صدور پروانه 32192632
 6 امور مالی 32192633
 7 نظارت بر درمان 32194713