معاونت دارو و غذا

 

 ردیف واحد شماره مستقیم
 1معاونت 32194711
 2 نمابر 32194745
 3 انبار دارویی 32194686
 4      آزمایشگاه مواد غذایی 32205513
 5  واحد نظارت بر دارو 32207931
 6 اطلاع رسانی دارو 32204563
  7 مخدر 32205804